Tranzito lưỡng cực nối hay BJT là một loại linh kiện bán dẫn, có 3 cực là B (base – cực nền), C (collector – cực thu), E (emitter – cực phát)